Charitný dom J. Machalu


Paričovská 2745/116, Trebišov

(zariadenie podporovaného bývania a domov sociálnych služieb)

Charitný dom J. Machalu


Charitný dom Jozefa Machalu bol uvedený do prevádzky 1. apríla 2012. Zariadenie sa nachádza na okraji mesta v príjemnom a tichom prostredí. O pohodlie a harmóniu klientov sa stará odborný personál, ktorý pozostáva z vedúcej zariadenia, sociálnych pracovníkov a opatrovateľov. O technický chod prevádzky sa starajú upratovačky a údržbár. Zariadenie disponuje vlastnou kuchyňou, ktorá pripravuje stravu vhodnú pre klientov s rôznymi diétami podľa ordinácie lekára. Klienti majú možnosť zúčastňovať sa rôznych terapií, ako sú arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia, biblioterapia Rovnako sa majú možnosť venovať rôznym voľnočasovým aktivitám, ako sú: sezónne pečenie a varenie, starostlivosť o domáce zvieratá, pestovanie rôznych plodín a kvetov na našej záhradke. Zariadenie organizuje aj rôzne iné kultúrne a spoločenské aktivity, turistické výlety, návštevy kultúrnych pamiatok, rehabilitačné výlety, návštevy kín a divadiel. O zdravotnú stránku klientov sa stará obvodný lekár v spolupráci s odbornými lekármi podľa potrieb klienta.
Občania, ktorí majú záujem o umiestnenie do zariadenia, si podávajú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na Úrade Košického samosprávneho kraja, kde ich následne posúdia pracovníci úradu a vydajú patričné rozhodnutie.

Charitný dom zastrešuje dva druhy registrácií v zmysle zákona o sociálnych službách 448/2008 Z.z.:

1. Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) 448/2008 Z.z. §34 (celková kapacita 17 lôžok)
2. Domov sociálnych služieb (DSS) 448/2008 Z.z. §38 (celková kapacita 19 lôžok)

Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) 448/2008 Z.z. §34

V zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe (FO) od 16 roku veku do dovŕšenie dôchodkového veku, ak je táto osoba odkázaná na pomoc inej FO, ktorá jej poskytuje dohľad pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

V zariadení podporovaného bývania sa okrem dohľadu poskytuje:
-ubytovanie
-sociálne poradenstvo
-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Utvárajú sa podmienky na:
-prípravu stravy,
-upratovanie,
-pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.
Vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Domov sociálnych služieb (DSS) 448/2008 Z.z. §38

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
-odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V.
-nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V domove sociálnych služieb sa poskytuje:
-pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
-sociálne poradenstvo,
-sociálna rehabilitácia,
-stravovanie,
-ubytovanie,
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
-osobné vybavenie,

V DSS sa zabezpečuje:
-rozvoj pracovných činností,
-záujmová činnosť,

V DSS sa utvárajú podmienky na:
-na vzdelávanie,
-úschovu cenných vecí.


Zariadenie spolufinancuje:

logo KSK

Kontakt:
____________________________
Charitný dom J. Machalu
Paričovská 2745/116
075 01 Trebišov
Tel.: 056/668 42 03
E-mail: chd.jozefmachala@gmail.com
www.facebook.com/oztb.sk____________________________________________
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
_________________________
Cenník služieb
Cenník nadštandardných služieb
Pracovný poriadok
Ekonomicky oprávnené náklady (EON)
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
Potvrdenie lekára k žiadosti
Potvrdenie lekára pred nástupom do zariadenia
Vyhlásenie o majetku
Zoznam vecí pri prijatí

Krízový plán COVID-19

Riešenie krízovej situácie COVID-19

GALÉRIA: